برای دل خودم
خط خطی های سید محمود جوادیارسال در تاريخ چهارشنبه 1 مرداد1393 توسط سید محمود جوادی

عذراً فلسطین ... مدافع العرب للإفطار فقط

Sorry Palestine ... Arabs cannons for breakfast only

ببخشید فلسطین عزیز ... توپ های جهان عرب فقط برای افطار شلیک می شوندارسال در تاريخ دوشنبه 23 تیر1393 توسط سید محمود جوادیارسال در تاريخ جمعه 20 تیر1393 توسط سید محمود جوادیارسال در تاريخ شنبه 31 خرداد1393 توسط سید محمود جوادیارسال در تاريخ شنبه 17 خرداد1393 توسط سید محمود جوادیارسال در تاريخ شنبه 3 خرداد1393 توسط سید محمود جوادیارسال در تاريخ چهارشنبه 31 اردیبهشت1393 توسط سید محمود جوادی


ارسال در تاريخ شنبه 6 اردیبهشت1393 توسط سید محمود جوادی


ارسال در تاريخ دوشنبه 1 اردیبهشت1393 توسط سید محمود جوادی


ارسال در تاريخ جمعه 29 فروردین1393 توسط سید محمود جوادی

اسلایدر